Chính sách bảo mật
Vào ngày 25 tháng 5 năm 2018, luật mới của EU về quyền riêng tư sẽ có hiệu lực. Một trong những yêu cầu quan trọng nhất để đáp ứng nhu cầu của các luật này là chính sách bảo mật của công ty dễ hiểu đối với người đọc.

Dữ liệu của khách hàng
Địa chỉ IP của khách hàng là dữ liệu nhận dạng cá nhân theo Tòa án EU. Chúng tôi lưu trữ nó trong nhật ký webserver. Nếu quý khách muốn địa chỉ IP của mình được đăng nhập trong tương lai, vui lòng không quay lại trang web này. Vì khi quý khách đang đọc trang web này thì địa chỉ IP này của quý khách đã được cập nhập vào nhật ký của chúng tôi.Nếu quý khách muốn địa chỉ IP của quý khách được xóa khỏi các tệp nhật ký của chúng tôi, vui lòng cho chúng tôi biết bằng cách điền vào biểu mẫu trong trang Liên Hệ.

Chúng tôi cam kết sẽ bảo mật các Thông tin cá nhân của khách hàng, sẽ nỗ lực hết sức và sử dụng các biện pháp thích hợp để các thông tin mà khách hàng cung cấp cho chúng tôi trong quá trình sử dụng website này được bảo mật và bảo vệ khỏi sự truy cập trái phép. Tuy nhiên, 3DN không đảm bảo ngăn chặn được tất cả các truy cập trái phép. Trong trường hợp truy cập trái phép nằm ngoài khả năng kiểm soát của chúng tôi, 3DN sẽ không chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào đối với bất kỳ khiếu nại, tranh chấp hoặc thiệt hại nào phát sinh từ hoặc liên quan đến truy cập trái phép đó.

Thông tin đăng ký
Nếu quý khách đăng ký bản tin 3DN hoặc bất kỳ dịch vụ nào của chúng tôi, quý khách cho phép chúng tôi lưu trữ và sử dụng thông tin quý khách cung cấp cho chúng tôi khi quý khách quyết định là thành viên của trang web này. Dữ liệu của quý khách vẫn bảo mật và chúng tôi sẽ chỉ sử dụng nó cho lợi ích của quý khách để làm cho trang web và dịch vụ có thể sử dụng được. Chúng tôi không chia sẻ với bất kỳ bên nào, không phải bây giờ và không phải trong tương lai. Nếu khách hàng chọn không còn sử dụng trang web hoặc dịch vụ, quý khách có thể đăng xuất và mọi dữ liệu chúng tôi có về quý khách sẽ bị hủy.